هواوپونوپونو

شکل یک تصویر

کودک درون

پاکسازی کودک درون به روش هواوپونوپونو

پاکسازی به روش هواوپونوپونو

هواوپونوپونو یکی از ابزارهای عالی برای پاکسازی
:
این روش مبتنی بر مسئولیت پذیری ۱۰۰٪ می باشد.
:
باید مسئولیت این را بپذیرید که خودتان مسوول هر اتفاقی هستید که در زندگی تان رخ می دهد و آن اتفاق از ذهن ،افکار و خاطرات گذشته شما نشات می گیرد و به دنبال حذف شرایط بیرونی نباشید.
:
هر شرایطی که اکنون با آن مواجه هستید همگی زاییده افکار و خاطراتی است که در لایه های عمیق ذهن تان حضور دارد.
هواوپونوپونو به معنی تصحیح اشتباه است،اشتباهی که خودمان ،پدر ،مادر و اطرافیان و یا حتی اجدادمان مرتکب شده اند و در خاطرات ما باقیست.