یوگا و فواید آن

هدف یوگا خلق کردن یک هارمونی بین مغز، بدن و روح است.